Ochrona Danych Osobowych - RODO - DODO - KPP Parczew

RODO - DODO

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

 

 

Inspektor ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Parczewie:
Zastępca Inspektora ochrony danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji
w Parczewie w czasie jego nieobecności:
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komendant Powiatowy Policji w Parczewie, z siedzibą w Parczewie przy ulicy Wojska Polskiego 4, telefon 47 814 32 16.
 2.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji
w Parczewie adres poczty elektronicznej: iod.parczew@lu.policja.gov.pl
 
 1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 •    wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.. c RODO), w szczególności:
 •    wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,
 •    w zakresie realizacji zadań pracodawcy,
 •    realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii       Europejskiej lub prawa krajowego,
 •    zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;
 •    do celów archiwalnych i statystycznych; 
 
 •   wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 
 •   ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof (art 6 ust. 1 lit. d RODO);
 
 • wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 
 1.   Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 
 1.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 
 •  dostępu do treści danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 
 •  sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 
 •   usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W  pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 
 •  ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w artukule18 RODO  jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 
 •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w artukułu numer 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 
 1.  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
 1.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
 1.  Administrator  przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 
Ograniczenia stosowania RODO:
Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie artukuł  22b ustawy. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach ogranicza się stosowanie RODO
 • art. 16 – prawo do sprostowania danych –w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 • 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
 • wykonanie obowiązku, o którym mowa w art 15 ust. 1 i 3  prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą  następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komendant Powiatowy Policji w Parczewie, z siedzibą w Parczewie przy ulicy Wojska Polskiego 4, telefon 47 814 32 16.
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji
w Parczewie adres poczty elektronicznej: iod.parczew@lu.policja.gov.pl.
 
Cel przetwarzania danych osobowych:
 
 • rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 
Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:
 
 •  prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, faks: 22 531-03-01, adres poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.gov.pl;
 
 •  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.